Policies : [ { "id": 1, "title": "Hướng dẫn đặt hàng", "content": "<p>1- Gửi danh mục h&agrave;ng h&oacute;a trong đ&oacute; n&ecirc;u r&otilde; :</p>\n<p>- T&ecirc;n sản phẩm</p>\n<p>- K&iacute;ch thước</p>\n<p>- M&agrave;u sắc</p>\n<p>- Số lượng</p>\n<p>- Ng&agrave;y cần giao</p>\n<p>- Địa điểm giao h&agrave;ng</p>\n<p>- T&ecirc;n/số điện thoại của người giao dịch</p>\n<p>- Bản vẽ kỹ thuật (Nếu c&oacute;)</p>\n<p>2- Nhận v&agrave; ph&ecirc; duyệt b&aacute;o gi&aacute; - Gửi x&aacute;c nhận đặt h&agrave;ng - K&yacute; hợp đồng kinh tế.</p>\n<p>3- Thực hiện tr&aacute;ch nhiệm tạm ứng cho đơn h&agrave;ng :&nbsp;</p>\n<p>- 40% trị gi&aacute; đơn h&agrave;ng ngay sau khi k&yacute; hợp đồng</p>\n<p>- 60% khi nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o giao h&agrave;ng</p>\n<p>4- Nhận h&agrave;ng v&agrave; quyết to&aacute;n, thanh l&yacute; hợp đồng.&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>", "slug": "huong-dan-dat-hang12", "meta": null }, { "id": 2, "title": "Chính sách bảo hành", "content": "<p>C&aacute;c sản phẩm do NSCA sản xuất được bảo h&agrave;nh ti&ecirc;u chuẩn 12 th&aacute;ng, kể từ ng&agrave;y ho&agrave;n th&agrave;nh giao h&agrave;ng.</p>\n<p>C&aacute;c trường hợp đặc biệt thực hiện bảo h&agrave;nh theo thỏa thuận ri&ecirc;ng, c&oacute; t&iacute;nh ph&iacute; hoặc kh&ocirc;ng t&iacute;n ph&iacute; theo thỏa thuận.</p>\n<p><em><strong>Phạm vi được bảo h&agrave;nh :</strong></em></p>\n<p>1- Hư hỏng tự nhi&ecirc;n l&agrave;m thay đổi cấu tr&uacute;c sản phẩm so với ban đầu như : G&atilde;y, M&eacute;o, Tuột, Tắc, Kẹt</p>\n<p>2- Hư hỏng tự nhi&ecirc;n đối với lớp ho&agrave;n thiện : Bong sơn, Rộp lớp mạ, rỉ bề mặt, mất m&agrave;u gốc</p>\n<p>3- C&aacute;c linh kiện điện trong cấu tạo sản phẩm (Theo ch&iacute;nh s&aacute;ch của NCC linh kiện đ&oacute;) như : M&ocirc; tơ điện, Cầu ch&igrave; nhiệt...</p>\n<p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh bảo h&agrave;nh, NSCA sẽ li&ecirc;n kết với c&aacute;c NCC của m&igrave;nh để thực hiện tr&aacute;ch nhiệm bảo h&agrave;nh dưới đầu mối trung t&acirc;m&nbsp; l&agrave; NSCA</p>\n<p><em><strong>C&aacute;c phạm vị kh&ocirc;ng được bảo h&agrave;nh :</strong></em></p>\n<p>1- C&aacute;c t&aacute;c động do con người g&acirc;y n&ecirc;n l&agrave;m g&atilde;y, m&eacute;o, tuột, tắc, kẹt....</p>\n<p>2- C&aacute;c t&aacute;c động do con người hay m&ocirc;i trường đặc th&ugrave;&nbsp; sử dụng g&acirc;y n&ecirc;n bong sơn, rộp lớp mạ, rỉ bề mặt, mất m&agrave;u gốc</p>\n<p>3- C&aacute;c t&aacute;c động do con người g&acirc;y n&ecirc;n l&agrave; hỏng, vỡ, g&atilde;y, ch&aacute;y, mất c&aacute;c linh phụ kiện dẫn đến sản phẩm, thiết bị kh&ocirc;ng c&ograve;n chức năng, c&ocirc;ng năng nguy&ecirc;n vẹn.</p>\n<p>4- Sử dụng sai mục đ&iacute;ch, sử dụng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng khuyến c&aacute;o của NSX.&nbsp;</p>\n<p>5- Hết hiệu lực bảo h&agrave;nh đ&atilde; thỏa thuận</p>", "slug": "chinh-sach-bao-hanh1", "meta": null }, { "id": 3, "title": "Chính sách vận chuyển", "content": "<p style=\"text-align: justify;\">NSCA &aacute;p dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; b&aacute;n h&agrave;ng h&oacute;a theo gi&aacute; tại nh&agrave; m&aacute;y (EXW).</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Căn cứ v&agrave;o khoảng c&aacute;ch từ nh&agrave; m&aacute;y tới dự &aacute;n, khối t&iacute;ch h&agrave;ng h&oacute;a của đơn h&agrave;ng NSCA sẽ tiến h&agrave;nh b&aacute;o gi&aacute; chi ph&iacute; vận chuyển cụ thể theo phương thức cộng gi&aacute;, kh&ocirc;ng t&iacute;nh lợi nhuận. Mức chi ph&iacute; vận chuyển sẽ được kh&aacute;ch h&agrave;ng chấp nhận, k&yacute; hợp đồng thực hiện, hoặc sử dụng xe vận chuyển theo chỉ định của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chi ph&iacute; bốc xếp đầu nh&agrave; m&aacute;y do NSCA chi trả, chịu tr&aacute;ch nhiệm</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chi ph&iacute; bốc xếp đầu dự &aacute;n do kh&aacute;ch h&agrave;ng chi trả, chịu tr&aacute;ch nhiệm.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">H&agrave;ng h&oacute;a được đ&oacute;ng g&oacute;i theo ti&ecirc;u chuẩn của NSCA. k&egrave;m theo danh mục th&ugrave;ng, kiện đi k&egrave;m cho từng đơn.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&aacute;i xe sẽ đại diện cho b&ecirc;n mua v&agrave; b&ecirc;n b&aacute;n để nhận v&agrave; giao h&agrave;ng theo danh mục đi k&egrave;m, chịu tr&aacute;ch nhiệm về mọi hư hỏng, mất m&aacute;t từ sau khi nhận h&agrave;ng tại nh&agrave; m&aacute;y đến trước khi giao tại dự &aacute;n.</p>\n<p>&nbsp;</p>", "slug": "chinh-sach-van-chuyen1", "meta": null }, { "id": 5, "title": "Chính sách bảo mật", "content": "<p>Mọi th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng cung cấp như : Th&ocirc;ng tin dự &aacute;n, th&ocirc;ng tin sản phẩm y&ecirc;u cầu, c&aacute;c hồ sơ, t&agrave;i liệu phục vụ b&aacute;o gi&aacute;, th&ocirc;ng tin về gi&aacute; cả h&agrave;ng h&oacute;a đều được bảo mật ri&ecirc;ng đối với từng kh&aacute;ch h&agrave;ng, theo từng đơn h&agrave;ng bởi m&atilde; số quản l&yacute; do NSCA qui định v&agrave; được quản l&yacute; tr&ecirc;n hệ thống quản trị dữ liệu ERP của NSCA.</p>\n<p>C&aacute;c sản phẩm, c&ocirc;ng nghệ đặc th&ugrave; &aacute;p dụng ri&ecirc;ng cho từng dự &aacute;n được NSCA cam kết bảo mật theo y&ecirc;u cầu cho đến khi nh&agrave; thầu đạt được c&aacute;c thỏa thuận trong đấu thầu, thi c&ocirc;ng...</p>\n<p>&nbsp;</p>", "slug": "chinh-sach-bao-mat1", "meta": null }, { "id": 6, "title": "Chính sách chống hàng giả, hàng nhái và vi phạm bản quyền", "content": "<p style=\"text-align: justify;\">NSCA cam kết kh&ocirc;ng copy, l&agrave;m nh&aacute;i c&aacute;c sản phẩm, thương hiệu của NSX kh&aacute;c.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">NSCA cam kết Kh&ocirc;ng vi phạm c&aacute;c bản quyền thiết kế đ&atilde; được đăng k&yacute; bảo hộ của c&aacute;c NSX kh&aacute;c.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">NSCA cam kết Kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c h&igrave;nh ảnh, video, t&agrave;i liệu của NSX kh&aacute;c nhằm quảng c&aacute;o, quảng b&aacute; cho sản phẩm của m&igrave;nh.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">NSCA kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c sản phẩm của c&aacute;c NSX tr&ecirc;n thị trường c&oacute; h&agrave;nh vi copy, vi phạm sở hữu tr&iacute; tuệ v&agrave; c&aacute;c s&aacute;ng chế được bảo hộ (Sản phẩm c&oacute; dấu PATENT PENDING)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">NSCA kh&ocirc;ng hợp t&aacute;c với c&aacute;c c&ocirc;ng ty sản xuất, kinh doanh c&aacute;c sản phẩm ph&aacute;i sinh tương tự từ c&ocirc;ng ty gốc.</p>", "slug": "chinh-sach-chong-hang-gia-hang-nhai-va-vi-pham-ban-quyen", "meta": null }, { "id": 7, "title": "Chính sách dành cho thành viên", "content": "<p style=\"text-align: justify;\">Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lu&ocirc;n tr&acirc;n trọng v&agrave; cảm ơn sự quan t&acirc;m, qu&aacute; tr&igrave;nh hợp t&aacute;c của từng kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; mong muốn gi&agrave;nh cho bạn những điều ngạc nhi&ecirc;n ri&ecirc;ng. C&aacute;c nh&agrave; tư vấn, c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; quan hệ v&agrave; ảnh hưởng trong ng&agrave;nh h&atilde;y đăng k&yacute; trở th&agrave;nh th&agrave;nh vi&ecirc;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận được sự ưu đ&atilde;i đặc biệt m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i d&agrave;nh sẵn cho bạn như:</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1- Quyền truy cập thư viện d&agrave;nh ri&ecirc;ng phục vụ thiết kế, thi c&ocirc;ng, ho&agrave;n c&ocirc;ng</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2- Kho lưu trữ t&agrave;i liệu, sản phẩm đ&atilde; quan t&acirc;m, t&agrave;i liệu đ&atilde; download ri&ecirc;ng</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3- Mức ưu đ&atilde;i n&acirc;ng hạng theo lịch sử doanh số hợp t&aacute;c</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4- Ch&iacute;nh s&aacute;ch kết hợp triển khai dự &aacute;n</p>", "slug": "chinh-sach-danh-cho-thanh-vien", "meta": null } ]