Policies : [ { "id": 1, "title": "Ordering Process", "content": "<p>Bằng việc trao cho ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp của bạn v&agrave; sử dụng website NSCA, qu&yacute; kh&aacute;ch đồng &yacute; th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp sẽ được thu thập v&agrave; sử dụng như trong ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y.</p>\n<p>Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; quyền cung cấp th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp cho ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; thay đổi quyết định đ&oacute; v&agrave;o bất kỳ l&uacute;c n&agrave;o. Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể kiểm tra, cập nhật v&agrave; điều chỉnh th&ocirc;ng tin của m&igrave;nh bằng c&aacute;ch đăng nhập v&agrave;o t&agrave;i khoản v&agrave; chỉnh sửa th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n hoặc y&ecirc;u cầu ch&uacute;ng t&ocirc;i thực hiện việc n&agrave;y. &nbsp;</p>\n<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i khuyến kh&iacute;ch qu&yacute; kh&aacute;ch thường xuy&ecirc;n xem lại Ch&iacute;nh S&aacute;ch Bảo Mật Th&ocirc;ng Tin C&aacute; Nh&acirc;n n&agrave;y để c&oacute; được những cập nhật mới nhất, đảm bảo bạn biết v&agrave; thực hiện quyền quản l&yacute; th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh.</p>", "slug": "ordering-process", "meta": null }, { "id": 2, "title": "Warranty Policy", "content": "<h4><strong>1. Sự chấp thuận</strong></h4>\n<ul>\n<li>\n<p>Bằng việc trao cho ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp của bạn v&agrave; sử dụng website NSCA, qu&yacute; kh&aacute;ch đồng &yacute; th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp sẽ được thu thập v&agrave; sử dụng như trong ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; quyền cung cấp th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp cho ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; thay đổi quyết định đ&oacute; v&agrave;o bất kỳ l&uacute;c n&agrave;o. Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể kiểm tra, cập nhật v&agrave; điều chỉnh th&ocirc;ng tin của m&igrave;nh bằng c&aacute;ch đăng nhập v&agrave;o t&agrave;i khoản v&agrave; chỉnh sửa th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n hoặc y&ecirc;u cầu ch&uacute;ng t&ocirc;i thực hiện việc n&agrave;y. &nbsp;</p>\n</li>\n</ul>\n<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i khuyến kh&iacute;ch qu&yacute; kh&aacute;ch thường xuy&ecirc;n xem lại Ch&iacute;nh S&aacute;ch Bảo Mật Th&ocirc;ng Tin C&aacute; Nh&acirc;n n&agrave;y để c&oacute; được những cập nhật mới nhất, đảm bảo bạn biết v&agrave; thực hiện quyền quản l&yacute; th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh.</p>", "slug": "warranty-policy", "meta": null }, { "id": 3, "title": "Shipping Policy", "content": "<p style=\"text-align: justify;\">NSCA &aacute;p dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; b&aacute;n h&agrave;ng h&oacute;a theo gi&aacute; tại nh&agrave; m&aacute;y (EXW).</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Căn cứ v&agrave;o khoảng c&aacute;ch từ nh&agrave; m&aacute;y tới dự &aacute;n, khối t&iacute;ch h&agrave;ng h&oacute;a của đơn h&agrave;ng NSCA sẽ tiến h&agrave;nh b&aacute;o gi&aacute; chi ph&iacute; vận chuyển cụ thể theo phương thức cộng gi&aacute;, kh&ocirc;ng t&iacute;nh lợi nhuận. Mức chi ph&iacute; vận chuyển sẽ được kh&aacute;ch h&agrave;ng chấp nhận, k&yacute; hợp đồng thực hiện, hoặc sử dụng xe vận chuyển theo chỉ định của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chi ph&iacute; bốc xếp đầu nh&agrave; m&aacute;y do NSCA chi trả, chịu tr&aacute;ch nhiệm</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chi ph&iacute; bốc xếp đầu dự &aacute;n do kh&aacute;ch h&agrave;ng chi trả, chịu tr&aacute;ch nhiệm.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">H&agrave;ng h&oacute;a được đ&oacute;ng g&oacute;i theo ti&ecirc;u chuẩn của NSCA. k&egrave;m theo danh mục th&ugrave;ng, kiện đi k&egrave;m cho từng đơn.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&aacute;i xe sẽ đại diện cho b&ecirc;n mua v&agrave; b&ecirc;n b&aacute;n để nhận v&agrave; giao h&agrave;ng theo danh mục đi k&egrave;m, chịu tr&aacute;ch nhiệm về mọi hư hỏng, mất m&aacute;t từ sau khi nhận h&agrave;ng tại nh&agrave; m&aacute;y đến trước khi giao tại dự &aacute;n.</p>\n<p>&nbsp;</p>", "slug": "shipping-policy", "meta": null }, { "id": 5, "title": "Privacy Policy", "content": "<p><span data-sheets-value=\"{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;1. Sự chấp thuận\\n- Bằng việc trao cho ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp của bạn v&agrave; sử dụng website NSCA, qu&yacute; kh&aacute;ch đồng &yacute; th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp sẽ được thu thập v&agrave; sử dụng như trong ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y.\\n- Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; quyền cung cấp th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp cho ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; thay đổi quyết định đ&oacute; v&agrave;o bất kỳ l&uacute;c n&agrave;o. Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể kiểm tra, cập nhật v&agrave; điều chỉnh th&ocirc;ng tin của m&igrave;nh bằng c&aacute;ch đăng nhập v&agrave;o t&agrave;i khoản v&agrave; chỉnh sửa th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n hoặc y&ecirc;u cầu ch&uacute;ng t&ocirc;i thực hiện việc n&agrave;y. \\n\\nCh&uacute;ng t&ocirc;i khuyến kh&iacute;ch qu&yacute; kh&aacute;ch thường xuy&ecirc;n xem lại Ch&iacute;nh S&aacute;ch Bảo Mật Th&ocirc;ng Tin C&aacute; Nh&acirc;n n&agrave;y để c&oacute; được những cập nhật mới nhất, đảm bảo bạn biết v&agrave; thực hiện quyền quản l&yacute; th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh.\\n\\n2. Mục đ&iacute;ch thu thập\\nMọi th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của qu&yacute; kh&aacute;ch chỉ được sử dụng cho c&aacute;c mục đ&iacute;ch sau: \\n- Xử l&yacute; đơn h&agrave;ng.\\n- Duy tr&igrave; t&agrave;i khoản.\\n- Cải thiện chất lượng dịch vụ.\\n- C&aacute; nh&acirc;n h&oacute;a, tối ưu trải nghiệm website.\\n- Ngăn ngừa c&aacute;c hoạt động ph&aacute; hoại t&agrave;i khoản của kh&aacute;ch h&agrave;ng. \\n- Theo y&ecirc;u cầu của ph&aacute;p luật. \\n\\n3. Cam kết của NSCA\\nCh&uacute;ng t&ocirc;i cam kết tuyệt đối kh&ocirc;ng chia sẻ cho c&aacute; nh&acirc;n hay tổ chức n&agrave;o kh&aacute;c, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đ&acirc;y: \\n- C&aacute;c đối t&aacute;c l&agrave; c&aacute;c b&ecirc;n cung cấp dịch vụ cho ch&uacute;ng t&ocirc;i li&ecirc;n quan đến thực hiện đơn h&agrave;ng v&agrave; chỉ giới hạn trong phạm vi th&ocirc;ng tin cần thiết cũng như &aacute;p dụng c&aacute;c quy định đảm bảo an ninh, bảo mật c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp. \\n- Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể sử dụng dịch vụ từ một nh&agrave; cung cấp dịch vụ l&agrave; b&ecirc;n thứ ba để thực hiện một số hoạt động li&ecirc;n quan đến website NSCA v&agrave; khi đ&oacute; b&ecirc;n thứ ba n&agrave;y c&oacute; thể truy cập hoặc xử l&yacute; c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh cung cấp dịch vụ đ&oacute;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i y&ecirc;u cầu c&aacute;c b&ecirc;n thứ ba n&agrave;y tu&acirc;n thủ mọi luật lệ về bảo mật th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu về an ninh li&ecirc;n quan đến th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng. \\n- Y&ecirc;u cầu ph&aacute;p l&yacute;: Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể tiết lộ c&aacute;c th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng nếu điều đ&oacute; do luật ph&aacute;p y&ecirc;u cầu v&agrave; việc tiết lộ như vậy l&agrave; cần thiết một c&aacute;ch hợp l&yacute; để tu&acirc;n thủ c&aacute;c quy tr&igrave;nh ph&aacute;p l&yacute;. \\n\\n4. Phạm vi thu thập\\nCh&uacute;ng t&ocirc;i thu thập th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của bạn khi: \\n- Qu&yacute; kh&aacute;ch trực tiếp cung cấp cho ch&uacute;ng t&ocirc;i.\\n- Qu&yacute; kh&aacute;ch tương t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i. \\n- Từ những nguồn hợp ph&aacute;p kh&aacute;c. \\n\\n5. Thời gian lưu trữ\\nTh&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được lưu trữ cho đến khi kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; y&ecirc;u cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được lưu trữ tr&ecirc;n m&aacute;y chủ của ch&uacute;ng t&ocirc;i.\\n\\nNếu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; bất kỳ thắc mắc n&agrave;o hoặc cần được tư vấn th&ecirc;m, h&atilde;y li&ecirc;n hệ với NSCA qua những k&ecirc;nh sau đ&acirc;y:\\n- Hotline: +8424 3514 7999\\n- Email: nsca@nsca.vn\\n- Inbox Fanpage NSCA&quot;}\" data-sheets-userformat=\"{&quot;2&quot;:21249,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;11&quot;:4,&quot;12&quot;:0,&quot;15&quot;:&quot;Arial&quot;,&quot;17&quot;:1}\" data-sheets-textstyleruns=\"{&quot;1&quot;:0}{&quot;1&quot;:17,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:0}}{&quot;1&quot;:721}{&quot;1&quot;:742,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:0}}{&quot;1&quot;:1026}{&quot;1&quot;:1046,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:0}}{&quot;1&quot;:1995}{&quot;1&quot;:2015,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:0}}{&quot;1&quot;:2183}{&quot;1&quot;:2204,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:0}}{&quot;1&quot;:2394}{&quot;1&quot;:2396,&quot;2&quot;:{&quot;5&quot;:0}}\"><strong>1. Sự chấp thuận</strong><br />- Bằng việc trao cho ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp của bạn v&agrave; sử dụng website NSCA, qu&yacute; kh&aacute;ch đồng &yacute; th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp sẽ được thu thập v&agrave; sử dụng như trong ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y.<br />- Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; quyền cung cấp th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp cho ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; thay đổi quyết định đ&oacute; v&agrave;o bất kỳ l&uacute;c n&agrave;o. Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể kiểm tra, cập nhật v&agrave; điều chỉnh th&ocirc;ng tin của m&igrave;nh bằng c&aacute;ch đăng nhập v&agrave;o t&agrave;i khoản v&agrave; chỉnh sửa th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n hoặc y&ecirc;u cầu ch&uacute;ng t&ocirc;i thực hiện việc n&agrave;y. <br /><br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i khuyến kh&iacute;ch qu&yacute; kh&aacute;ch thường xuy&ecirc;n xem lại Ch&iacute;nh S&aacute;ch Bảo Mật Th&ocirc;ng Tin C&aacute; Nh&acirc;n n&agrave;y để c&oacute; được những cập nhật mới nhất, đảm bảo bạn biết v&agrave; thực hiện quyền quản l&yacute; th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của m&igrave;nh.<br /><br /><strong>2. Mục đ&iacute;ch thu thập</strong><br />Mọi th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của qu&yacute; kh&aacute;ch chỉ được sử dụng cho c&aacute;c mục đ&iacute;ch sau: <br />- Xử l&yacute; đơn h&agrave;ng.<br />- Duy tr&igrave; t&agrave;i khoản.<br />- Cải thiện chất lượng dịch vụ.<br />- C&aacute; nh&acirc;n h&oacute;a, tối ưu trải nghiệm website.<br />- Ngăn ngừa c&aacute;c hoạt động ph&aacute; hoại t&agrave;i khoản của kh&aacute;ch h&agrave;ng. <br />- Theo y&ecirc;u cầu của ph&aacute;p luật. <br /><br /><strong>3. Cam kết của NSCA</strong><br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết tuyệt đối kh&ocirc;ng chia sẻ cho c&aacute; nh&acirc;n hay tổ chức n&agrave;o kh&aacute;c, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đ&acirc;y: <br />- C&aacute;c đối t&aacute;c l&agrave; c&aacute;c b&ecirc;n cung cấp dịch vụ cho ch&uacute;ng t&ocirc;i li&ecirc;n quan đến thực hiện đơn h&agrave;ng v&agrave; chỉ giới hạn trong phạm vi th&ocirc;ng tin cần thiết cũng như &aacute;p dụng c&aacute;c quy định đảm bảo an ninh, bảo mật c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n/doanh nghiệp. <br />- Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể sử dụng dịch vụ từ một nh&agrave; cung cấp dịch vụ l&agrave; b&ecirc;n thứ ba để thực hiện một số hoạt động li&ecirc;n quan đến website NSCA v&agrave; khi đ&oacute; b&ecirc;n thứ ba n&agrave;y c&oacute; thể truy cập hoặc xử l&yacute; c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh cung cấp dịch vụ đ&oacute;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i y&ecirc;u cầu c&aacute;c b&ecirc;n thứ ba n&agrave;y tu&acirc;n thủ mọi luật lệ về bảo mật th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n quan v&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu về an ninh li&ecirc;n quan đến th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng. <br />- Y&ecirc;u cầu ph&aacute;p l&yacute;: Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể tiết lộ c&aacute;c th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng nếu điều đ&oacute; do luật ph&aacute;p y&ecirc;u cầu v&agrave; việc tiết lộ như vậy l&agrave; cần thiết một c&aacute;ch hợp l&yacute; để tu&acirc;n thủ c&aacute;c quy tr&igrave;nh ph&aacute;p l&yacute;. <br /><br /><strong>4. Phạm vi thu thập</strong><br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i thu thập th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của bạn khi: <br />- Qu&yacute; kh&aacute;ch trực tiếp cung cấp cho ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br />- Qu&yacute; kh&aacute;ch tương t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i. <br />- Từ những nguồn hợp ph&aacute;p kh&aacute;c. <br /><br /><strong>5. Thời gian lưu trữ</strong><br />Th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được lưu trữ cho đến khi kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; y&ecirc;u cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n của kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được lưu trữ tr&ecirc;n m&aacute;y chủ của ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /><br />Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; bất kỳ thắc mắc n&agrave;o hoặc cần được tư vấn th&ecirc;m, h&atilde;y li&ecirc;n hệ với NSCA qua những k&ecirc;nh sau đ&acirc;y:<br />- Hotline: <span style=\"color: #e67e23;\">+8424 3514 7999</span><br />- Email: <span style=\"color: #e67e23;\">nsca@nsca.vn</span><br />- Inbox <span style=\"color: #e67e23;\">Fanpage NSCA</span></span></p>", "slug": "privacy-policy", "meta": null }, { "id": 6, "title": "Anti-Counterfeiting and Copyright", "content": "<p style=\"text-align: justify;\">NSCA cam kết kh&ocirc;ng copy, l&agrave;m nh&aacute;i c&aacute;c sản phẩm, thương hiệu của NSX kh&aacute;c.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">NSCA cam kết Kh&ocirc;ng vi phạm c&aacute;c bản quyền thiết kế đ&atilde; được đăng k&yacute; bảo hộ của c&aacute;c NSX kh&aacute;c.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">NSCA cam kết Kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c h&igrave;nh ảnh, video, t&agrave;i liệu của NSX kh&aacute;c nhằm quảng c&aacute;o, quảng b&aacute; cho sản phẩm của m&igrave;nh.</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">NSCA kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c sản phẩm của c&aacute;c NSX tr&ecirc;n thị trường c&oacute; h&agrave;nh vi copy, vi phạm sở hữu tr&iacute; tuệ v&agrave; c&aacute;c s&aacute;ng chế được bảo hộ (Sản phẩm c&oacute; dấu PATENT PENDING)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">NSCA kh&ocirc;ng hợp t&aacute;c với c&aacute;c c&ocirc;ng ty sản xuất, kinh doanh c&aacute;c sản phẩm ph&aacute;i sinh tương tự từ c&ocirc;ng ty gốc.</p>", "slug": "anti-counterfeiting-and-copyright", "meta": null }, { "id": 7, "title": "Member's Policies", "content": "<p style=\"text-align: justify;\">Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lu&ocirc;n tr&acirc;n trọng v&agrave; cảm ơn sự quan t&acirc;m, qu&aacute; tr&igrave;nh hợp t&aacute;c của từng kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; mong muốn gi&agrave;nh cho bạn những điều ngạc nhi&ecirc;n ri&ecirc;ng. C&aacute;c nh&agrave; tư vấn, c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; quan hệ v&agrave; ảnh hưởng trong ng&agrave;nh h&atilde;y đăng k&yacute; trở th&agrave;nh th&agrave;nh vi&ecirc;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận được sự ưu đ&atilde;i đặc biệt m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i d&agrave;nh sẵn cho bạn như:</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1- Quyền truy cập thư viện d&agrave;nh ri&ecirc;ng phục vụ thiết kế, thi c&ocirc;ng, ho&agrave;n c&ocirc;ng</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2- Kho lưu trữ t&agrave;i liệu, sản phẩm đ&atilde; quan t&acirc;m, t&agrave;i liệu đ&atilde; download ri&ecirc;ng</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3- Mức ưu đ&atilde;i n&acirc;ng hạng theo lịch sử doanh số hợp t&aacute;c</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4- Ch&iacute;nh s&aacute;ch kết hợp triển khai dự &aacute;n</p>", "slug": "members-policies", "meta": null } ]